Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. 4. 2009

Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI platný od 1.7.2012

1. Obecná ustanovení
 
1.1   Účel řádu
Účelem tohoto řádu je sjednotit podmínky dostihů a coursingu v rámci FCI. Obsahují
závazné podmínky pro všechny národní svazy, včetně přijetí, vypisování a pořádání
příslušných akcí. 
 
1.2   Ochrana zvířat 
Všichni funkcionáři a účastníci musí při dostizích a coursingu dbát na bezpečnost a zdraví
zvířat.  
 
Je nutné dodržovat podmínky pro ochranu zvířat. Proto má majitel psa vždy možnost
stáhnout svého psa z dostihu či coursingu. 
 
Stejně tak může sbor rozhodčích na návrh veterináře zakázat majiteli psa další účast na
dostizích či coursingovém závodu, je-li zdraví psa ohroženo.
 
Náhubek je povinný pro všechna plemena kromě italských chrtíků, kde o jeho použití
rozhoduje příslušný národní svaz.
 
1.3   Oprávnění k používání názvu, záruka termínů, poplatky 
 
1.3.1  Název akce 
Označení „Mezinárodní dostihy chrtů“ a „Mezinárodní coursing chrtů“ mohou nést pouze
ty akce, přihlášené s ohledem na termín a místo konání u příslušného národního svazu a
schválené FCI/CdL.
 
1.3.2  Zamítnutí přihlášky
FCI může zamítnout přihlášku na akci  v případě, že:
 
1.  termín akce byl již schválen pro jiný svaz.
2.  termín se shoduje s jinou důležitou kynologickou akcí
3.  příslušný národní svaz neposkytnul záruku bezúhonnosti akce
 
1.3.3  Poplatky
Schválení akce podléhá poplatku. Výše poplatku za schválení a ochranu termínu je
každoročně stanovována CdL vždy pro následující sezónu.

1.4   Přejímka, připuštění ke startu 
 
1.4.1  Přejímka
Připuštěna jsou v zásadě všechna plemena chrtů (skupina č. 10).
 
Plemena ze skupiny č. 5 (platí pouze pro faraónské chrty, sicilské podengo, ibizské
podengy a kanárské podengy) se mohou účastnit mezinárodních dostihů a mistrovství,
avšak bez možnosti získání titulu CACIL.
 
1.4.2  Požadavky pro start 
Oprávnění ke startu lze získat pouze, jsou-li splněny následující podmínky:
 
1.  Pes musí být zapsán v plemenné knize, např. registru uznaném FCI
2.  Pes musí mít platnou licenci. 
3.  Nejnižší věk:
•  U vipetů a italských chrtíků: 15 měsíců.
•  U ostatních plemen: 18 měsíců. 
 
4.  Nejvyšší věk:
•  Do konce dostihové/coursingové sezóny, v níž pes dosáhne 8. roku věku.
 
5.  Přes musí být přihlášen pod jménem svého majitele, uvedeném v licenční kartě.
6.  Majitel psa musí být členem národního svazu příslušejícího k FCI
7.  Vzhled psa nesmí být uměle upraven (např. nesmí být zastřižena přirozená srst).
8.  Maximální povolená výška v kohoutku u vipetů:
•  51 cm u psů
•  48 cm u fen
 
9.  Maximální povolená výška v kohoutku u italských chrtíků:
•  38 cm
 
 
1.5   Měření výšky, vipeti, italští chrtíci
Měření v kohoutku u vipetů a italských chrtíků lze provádět po dosažení věku nejméně 12
měsíců. Pokud jsou při měření psů mladších 24 měsíců výsledky vyšší než:
 
•  49 cm u vipetů psů
•  47 cm u vipetů fen
•  37 cm u italských chrtíků 

musí být pes přeměřen před začátkem dostihové/coursingové sezóny, která následuje po
dovršení 2 let věku psa. Výsledek tohoto měření musí být zapsán do licenční karty. 
 
Pokud majitel přeměření psa neumožní, licence pozbývá platnosti a příslušný národní
svaz ji stáhne. 
 
Měření výšky v kohoutku mohou provádět a potvrzovat pouze organizace pověřené
národními svazy, a to pouze prostřednictvím oprávněných rozhodčích, následovně: 
 
1.  Věk psa pro měření jeho výšky se řídí ustanovením v odstavci 1.4.2 a 1.5 výše. 
 
2.  Pes musí být při měření v klidu. Musí stát na hladké a neklouzavé podložce nebo
dostatečně velkém stole. Pes se předvádí se správně úhlenými končetinami a
přirozeně zvednutou hlavou (hrdlo psa je zhruba ve stejné úrovni jako vrchol
kohoutku).
 
3.  Mezi měřeními se musí pes minimálně dvakrát rozpohybovat na zemi. Psa si vede
jeho majitel nebo majitelem pověřená osoba (psovod). Rozhodčí mohou psa nově
postavit pouze se souhlasem majitele/psovoda. 
 
4.  Měření lze provést, když pes zaujme správný postoj. Měří se na hrotech lopatek
nebo na trnovém výběžku obratlů, pokud tento přečnívá hroty lopatek. Pokud
nelze postavit psa do správné pozice, měření se přeruší a je prohlášeno za
neplatné.
 
5.  Měřicí zařízení je pevné a může být opatřeno elektronickým čidlem. Musí být
umístěno na dvou nohách umožňujících naměření pravdivých a snadno čitelných
hodnot.
 
6.  Rozhodčí odpovědné za měření psa a zapisovatele určuje pořadatelský národní
svaz. Tito rozhodčí ani zapisovatelé nesmějí být chovateli či majiteli měřeného
psa. 
 
7.  Komise odpovědná za měření se skládá ze dvou rozhodčích a jednoho
zapisovatele. Rozhodčí se při měření střídají. Zapisovatel dohlíží na správný
způsob měření a zaznamenává jeho výsledky. 
 
8.  Pes se měří desetkrát. Do dokladu psa je zapsána nejčastěji zjištěná míra. Je-li
zjištěná míra hluboce pod maximální povolenou výškou, může komise na základě
jednotného rozhodnutí měření ukončit po čtvrtém pokusu a zjištěné výsledky
zaznamenat do dokladu psa. Vznikne-li po deseti měřeních situace, kdy pět
výsledků bylo pod míru a pět nad míru, provede se měření jedenácté, které je jako
definitivní a správné zaneseno do dokladu psa. 
 
9.  Konečný výsledek měření může do dokladu psa (licence) zanést pouze osoba či
komise pověřená příslušným národním svazem nebo organizací příslušející
k národnímu svazu.  Národní svaz musí být členem FCI. 
 
1.5.1  Vznesení námitky proti naměřené výšce 
Pokud národní svaz podá k FCI písemnou námitku proti naměřené výšce vipeta nebo
italského chrtíka, musí být provedeno přeměření.
Pes bude přeměřen v zemi trvalého bydliště svého majitele delegátem CdL z jiné země,
jmenovaným prezidentem CdL. Tento delegát CdL musí přeměřit psa v souladu
s ustanovením v odstavci 1.5.
 
1.5.2  Kauce v případě vznesené námitky
Národní svaz, který námitku  proti naměřené výšce vznesl, musí uhradit tajemníkovi CdL
kauci 500 EUR. Pokud se potvrdí, že námitka byla oprávněná, bude tato částka tomuto
svazu vrácena a národní svaz, pod který spadá majitel přeměřovaného psa, musí uhradit
poplatek za vznesenou námitku. 
 
1.5.3  Další závody chrtů
Psům převyšujícím výšku uvedenou v odstavci 1.4.2 musí být umožněna účast na jiných
závodech na národní úrovni.
 
1.6   Licenční karty 
 
1.6.1  Informace na licenční kartě 
Licenční kartu vystavuje majiteli psa národní svaz země jeho trvalého bydliště. Licenční
karta musí obsahovat: 
 
Plemeno, pohlaví, jméno psa, číslo plemenné knihy, datum narození a pokud je to možné
číslo tetování nebo čipu, jméno a správnou adresu majitele.
 
U vipetů a italských chrtíků ověřený záznam o výšce v kohoutku. 
 
1.6.2  Licence v sousedních zemích 
Pokud v zemi náležející k FCI není k dispozici žádná dostihová dráha nebo coursingové
závodiště, mohou být předběžné podmínky k získání dostihové licence splněny v sousední
zemi. Dotyční psi pak musí obdržet licenci od národního svazu země, kam přísluší. 

1.6.3  Podmínky pro vystavení licence
Licenční karta platná pro mezinárodní dostihy chrtů nebo coursing může být vystavena
jen tehdy, pokud je prokázáno, že pes nenapadá jiné psy, ale následuje s nimi
mechanickou návnadu.
 
1.7   Vypsání akcí 
 
1.7.1  Propozice akcí 
Propozice musí obsahovat následující informace:
 
1.  Organizátor, místo, datum, čas začátku akce a čas začátku přejímky psů.
2.  Jméno vedoucího dostihů nebo coursingu.
3.  Výše startovného 
4.  Druh soutěže 
5.  Udělované ceny a čas plánovaný pro vyhlášení výsledků
6.  Datum uzávěrky přihlášek
7.  Vyloučení odpovědnosti dle odstavce 1.11.
8.  Informace o pravidlech pro náhubek u italských chrtíků
9.  Pravidla dopingu (nahlédněte do položky 1.10 Doping)
10. Údaje o dostihové dráze (délka, tvar, poloměr zatáček, kvalita povrchu, druh
techniky vlečení návnady).
11. Způsob časomíry.
12. Postupový klíč, viz. odstavec 2.1.
 
 
1.7.2  Přihláška 
Přihláška se připojuje k propozicím akce. Ta musí odpovídat vzoru dle přílohy 7.1.
 
1.8   Absence přihlášených psů a funkcionářů 
 
1.8.1 Absence přihlášených psů 
Přihlášení psi, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou účastnit dané akce, musí být
nahlášeni vedení této akce před jejím začátkem. Startovné musí být uhrazeno v každém
případě. 
 
1.8.2  Absence přihlášených funkcionářů
Funkcionáři, kteří jsou nahlášeni pro účast na dané akci, jsou povinni informovat vedení
této akce o jakémkoliv problému před jejím začátkem. Předčasné ukončení potvrzené
účasti je možné pouze po předchozím sdělení vedení akce a souhlasu jejího vedoucího. 

1.9   Diskvalifikace 
 
1.9.1  Důvody k diskvalifikaci 
Funkcionáři mohou diskvalifikovat nebo na daný den vyloučit psy, kteří:
 
1.  se při dostihu nebo coursingu zastaví.
2.  ruší průběh dostihů nebo coursingu. 
3.  musí být pobízeni k opuštění startovacího boxu nebo přeběhnutí cílové linie
přivoláváním, gesty, pískáním či jinak. 
 
1.9.2  Napadající psi 
Funkcionáři musí diskvalifikovat ty psy, kteří napadají nebo se pokouší napadat ostatní
psy nebo snaží opustit dráhu.
 
Útočící psi jsou takoví, kteří se nezaměřují na návnadu, ale napadají nebo se pokouší
napadat ostatní psi, aby jim zabránili v normálním sledování návnady. Bezprostřední
obranná reakce napadnutého psa je povolena. 
 
Pokud pes nasadí své tělo bez úmyslu útočit, aby si utvořil při dostihu nebo coursingu
volnou dráhu, přičemž je neustále zaměřen na návnadu, neposuzuje se to jako napadání.
 
1.9.3  Oznámení o diskvalifikaci 
Diskvalifikace musí být zřetelně zanesena do licenční karty. Pořadatel licenční kartu
zadrží a do 3 dnů předá dostihovému/coursingovému sekretariátu národního svazu, kde
má majitel psa trvalé bydliště. Pro záznam v licenční kartě se používá následující zkratka:
diskvalifikován = disqu.
 
1.9.4  Vyloučení pro diskvalifikaci 
•  1. diskvalifikace v kalendářním roce: vyloučení na den
•  2. diskvalifikace v kalendářním roce: vyloučení na 4 týdny
•  3. diskvalifikace v kalendářním roce: vyloučení na 8 týdnů 
 
Je-li pes čtyřikrát diskvalifikován ve dvou po sobě jdoucích kalendářních rocích, ztrácí svou
licenci. Tu může získat zpět po splnění standardních požadavků. Pokud by ji však v následujících
dvou letech po dalších čtyřech diskvalifikacích opět ztratil, nebude její obnovení již možné.
 
1.9.5  Porušení řádu majitelem psa nebo psovodem 
Vedoucí dostihu nebo coursingu, společně se sborem rozhodčích nebo rozhodčími, mohou
vyloučit ze soutěže a vyzvat k opuštění místa konání akce každého, kdo nedodržuje
příkazy funkcionářů, slovně je napadá nebo se chová nevhodně. Pořadatel musí tuto
událost oznámit pořadatelskému národnímu svazu a národnímu svazu, kde má majitel
psa/psovod trvalé bydliště. 
 
1.10  Doping
 
1.10.1 Obecné prohlášení o dopingu
Všechny druhy dopingu jsou zakázány.
 
Dopingová kontrola může být provedena na všech dostizích nebo coursingových
závodech podléhajícím tomuto řádu FCI. S přihlášením psa na akci majitel souhlasí, že
jeho pes může projít dopingovou kontrolou. Výše uvedené dopingové kontroly se řídí
pravidly národních svazů.
Je zapotřebí brát v úvahu Mezinárodní směrnici FCI o dopingu u psů, která  byla
schválena na zasedání předsednictva FCI v červenci 2009 ve  Vídni.  
 
1.10.2 Dopingová kontrola na akcích 
Při podezření na doping může sbor rozhodčích ve spojení s místním veterinářem nařídit
dopingovou kontrolu. Majitel psa je povinen podrobit svého psa kontrole. Při prokázání
dopingu nese náklady na kontrolu majitel. 
 
1.10.3 Dopingová kontrola na mistrovství FCI
Dopingová kontrola je povinná na šampionátech mistrovství světa a mistrovství Evropy
FCI v dostizích a coursingu. Způsob kontroly a její detaily určuje národní svaz, který
kontrolu nechává provádět. V případě, že národní svaz tento požadavek nesplní, bude na
dva roky vyloučen z pořádání FCI dostihů a coursingu. 
 
1.10.4 Sankce při prokázaném dopingu 
Každý národní svaz je povinen uložit psovi a jeho majiteli příslušné sankce podle
dopingových pravidel národního svazu. 
 
Ostatní národní svazy musí uložit tyto sankce v případě zahraničního majitele psa. 
 
Národní svazy, které podmínku uložení sankcí nesplní, budou na dva roky vyloučeny
z pořádání FCI dostihů a coursingu. Komise podá na předsednictvo FCI návrh na začátek
a ukončení tohoto zákazu činnosti. 
 
1.11  Vyloučení odpovědnosti 
Ani pořadatel ani funkcionáři nejsou odpovědní za zranění, které způsobili majitelé psů,
psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají jakoukoliv odpovědnost v případě
ztracených psů. Majitel není odpovědný za zranění psa způsobená jeho psem v průběhu
dostihu nebo coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou
odpovědnost. 
 
1.12  Spory
Hodnocení je konečné a nelze jej měnit.

1.13  Zdroje první pomoci pro lidi
Akce FCI, dostihy a coursingy, často shromažďují až stovky lidí v místech, které nejsou 
lehce přístupné pro záchranou službu. Proto je důrazně doporučeno mít zajištěnou první
pomoc přímo v prostorách akce. 
Následující pokyny mohou být dodrženy:
•  Kontaktovat nejbližší nemocnici a oznámit jim konání akce.
•  Kontaktovat nejbližsí stanici první pomoci/pohotovostní službu a oznámit konání
akce.
•  Zřídit „Centrum první pomoci“ v prostorách akce a pokud lze koordinovat
vybavení s nejbližší stanicí první pomoci.
•  Pracovník „Cetra první pomoci“ musí mít řádnou kvalifikaci – lékař, zdravotní
sestra,etc.
•  Umístit „Centrum první pomoci“ co nejblíže sekretariátu akce.
•  „Centrum první pomoci“ musí být řádně označeno – vlajka s červeným křížem,
nebo podobné označení.
•  Během celé akce se v „Centru první pomoci“ musí vyskytovat pracovník.
•  Všichni pořadatelé budou informování o výskytu a umístění „Centra první
pomoci“.
•  Všichni účastníci akce budou informování o „Centru první pomoci“ a kde je
umístěno.
 
2.   Dostihový řád
 
2.1   Postupový klíč
Postupový klíč dostihů určuje pořadatel. Dostih se skládá z rozběhů a finálových běhů.
Všechny nezbytné vyřazovací  běhy jsou považovány za rozběhy. V případě potřeby
budou pro každého psa ve finálových bězích naplánovány dva běhy 
Jeden způsob výběru psů do finálového běhu je založen na jejich pořadí v rozběhu.
 
Druhý způsob výběru psů do finálového běhu je založen na dosažených časech v
rozbězích. Ten lze však aplikovat pouze tehdy, je-li při všech rozbězích k dispozici
automatický měřicí systém pro všechny psy protínající cílovou linii. Ve všech uvedených
případech se čas začíná měřit ihned po otevření startovacích boxů. 
 
2.2   Počet přihlášených psů, složení dostihů, rozdělení dle pohlaví a 
program 
 
2.2.1  Počet přihlášených psů a složení dostihů 
1.  Minimální počet přihlášených jednoho plemene: 6 psů
2.  Minimální počet přihlášených v jednom dostihu: 3 psi
3.  Maximální počet přihlášených v jednom dostihu:
u rovinných běhů:         6 psů
u překážkových dostihů:        4 psi

2.2.2 Rozdělení dle pohlaví
 
2.2.2.1 Rozdělení psi - feny 
Je-li přihlášeno nejméně šest psů téhož plemene a pohlaví, běží psi a feny odděleně. Je-li
přihlášeno méně než šest psů jednoho pohlaví, běží psi a feny společně. 
 
2.2.2.2 Rozdělení podle třídy
Jsou-li podle programu pořádány po rozdělení do tříd oddělené dostihy, mohou psi a feny
v jedné třídě běžet společně bez ohledu na počet přihlášených. Tato informace však musí
být uvedena v propozicích dostihu.
 
2.2.3  Program dostihů
Program dostihů sestavuje pořadatel. Dostihoví psi musí být rozděleni do různých běhů
podle nejlepšího svědomí a bez jakéhokoli upřednostňování. Dostihoví psi z různých zemí
musí být do jednotlivých běhů rozděleni rovnoměrně. Je třeba předejít tomu, aby běželi
pohromadě v bězích nejrychlejší psi nebo psi jednoho majitele.
 
Pokud dochází k nominaci do finále na základě časů, smí být na startu maximálně 4 psi
v jednom rozběhu.
 
2.2.3.1 „Wide runners“ 
Vysvětlení pojmu: Jedná se o psy, kteří mají svůj specifický způsob běhu, který by mohl
narušit (neúmyslně) běh jeho spoluběžce. Např. běžel-li by pes, který ihned po vyběhnutí
z boxu běží k vnitřní straně dráhy z boxu č. 6, mohl by při sbíhání zkřížit cestu ostatním,
v horším případě do nich i narazit.
 
Se psy, které jejich Národní organizace označí jako „wide runners“ se bude podle toho
zacházet.  
 
2.3   Seznam funkcionářů – úkoly funkcionářů 
1.  Sbor rozhodčích 
2.  Vedoucí dostihu 
3.  Cílový rozhodčí 
4.  Časomíra
5.  Dráhoví rozhodčí 
6.  Startérský tým 
7.  Technická obsluha návnady
8.  Místní veterinář

2.3.1  Sbor rozhodčích 
Sbor rozhodčích je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel dostihu a
sleduje jeho průběh. Jeho rozhodnutí ve sporných a pochybných případech jsou konečná.
Sestává ze tří členů, kteří musí mít licenci rozhodčího a pochází z různých zemí, je-li to
možné. 
 
Způsoby delegace zahraničních rozhodčích jsou popsány v bodě 7.6.
 
2.3.2 Vedoucí dostihu 
Vedoucímu dostihu podléhá celé technické a organizační vedení akce. Rozhoduje o všech
technických a organizačních otázkách souvisejících s dostihem. Vedoucí dostihu také
představuje spojení mezi sborem rozhodčích a účastníky akce.
 
2.3.3 Cíloví rozhodčí 
Cíloví rozhodčí, kteří by měli být podle možnosti sestaveni mezinárodně, rozhodují o
všech otázkách pořadí doběhů. Měřítkem je špička nosu psa.
 
Způsoby delegace zahraničních rozhodčích jsou popsány v bodě 7.6.
 
2.3.4  Časomíra
Časomíra a druh měření času jsou určovány pořadatelem. Při měření času je stejně jako
pro pořadí doběhů měřítkem špička nosu psa. Otevření startovacích boxů spouští měření
času. 
 
2.3.5  Dráhoví pozorovatelé 
Pořadatel by měl umístit kolem dráhy nejméně čtyři dráhové pozorovatele. Ti musí mít
licenci dráhových pozorovatelů nebo rozhodčích. Vedoucí závodu určí pro dráhové
pozorovatele různé úseky dostihu. Jejich úkolem je pak sledovat jednotlivé běhy a
bezprostředně po konci daného běhu nahlásit sboru rozhodčích všechny nesrovnalosti a
přestupky proti dostihovému řádu, které se na dráze odehrály. 
 
Pokud se rozhodnutí sboru rozhodčích neztotožňuje s hlášením dráhového pozorovatele,
musí být tomuto pozorovateli objasněno.
 
Způsoby delegace zahraničních rozhodčích jsou popsány v bodě 7.6.
 
2.3.6  Startérský tým
Majitel/psovod drží psa v sedlišti a včas se s ním dostaví na start.
 
Před nasazením psů do boxů, musí startérský tým zkontrolovat:
 
1.  Startovací boxy
2.  Dodržení startovacího pořádku psů.
3.  Správné upevnění náhubku, jenž musí odpovídat modelu uznanému FCI (příloha 7.3). 
4.  Každý pes v sedlišti musí mít vhodný obojek, který si ponechá až do startu. Ostnaté 
  obojky a zaškrcovadla jsou zakázány. 
5.  Správné upevnění závodní dečky, která musí odpovídat modelu uznanému FCI včetně 
  barvy (viz. příloha 7.2 pro definici FCI deček).
6.  Žádný pes nemá klapky na oči.
 
Startérský tým kontroluje plynulé, avšak neuspěchané umisťování psů do startovacích
boxů.
 
2.3.7  Technická obsluha návnady
Technická obsluha návnady se řídí pokyny vedoucího dostihu. Návnada musí být tažena
pokud možno ve stálém odstupu 20 m před prvním psem. V případě chybného startu je
třeba návnadu okamžitě zastavit, pokud se nachází ještě v první polovině startovní
rovinky.
 
2.3.8  Místní veterinář
Místní veterinář je objednáván pořadatelem akce. Veterinář musí být během celé
dostihové akce přítomen a připraven k nasazení. Doporučuje se řídit se vysvětlivkami pro
úkoly veterinářů uvedenými v dodatku 7.4.
 
2.3.9  Omezení výkonu činnosti funkcionářů
Funkcionáři (členové sboru rozhodčích, cíloví rozhodčí, dráhoví pozorovatelé), jejichž psi
se účastní dostihu, nesmějí v této době vykonávat svou funkci v této třídě/pohlaví a
musejí být nahrazeni. 
 
2.4   Dostihové vzdálenosti, vymezení a specifikace dráhy
Pro vymezení a specifikaci dráhy viz. dodatek 7.5.
 
2.4.1  Dostihové vzdálenosti pro různá plemena
Dostihové vzdálenosti se měří ve vzdálenosti jednoho metru od vnitřního ohraničení.
Jsou to:
•  od 250 do 500 metrů pro vipety a italské chrtíky.
•  od 250 do 900 metrů pro všechna ostatní plemena.
 
2.4.2  Dostihové vzdálenosti vzhledem k věku psa
Psi, kteří 1. ledna daného roku dovršili nejméně 2 roky a ne více než 6 let, mohou být
připouštěni pro běhy na dostihové vzdálenosti delší než 525 m. Při takových dostizích na
dlouhé vzdálenosti podléhají psi speciální veterinární kontrole. 
 
2.4.3  Obsluha návnady na cílové linii
Návnada musí pokračovat za cílovou linii nejméně 30 metrů rychlostí stejnou jako byla
závodní rychlost.  

2.4.4  Schválení dráhy
Mezinárodní dostihy se mohou konat pouze na drahách zařazených do kategorie A nebo B
(viz. dodatek 7.5), schválených národním svazem. 
 
2.4.5  Kontrola dráhy sborem rozhodčích 
Sbor rozhodčích je oprávněn před akcí zkontrolovat dráhu, zdali odpovídá informacím
uvedeným pořadatelem s ohledem na bezpečnost psů. 
 
2.5   Dostihové vybavení 
Pořadatel je odpovědný za to, že je veškeré dostihové vybavení včetně náhradního
materiálu v perfektním provozním stavu a může bezproblémově fungovat. 
 
1.  Návnada musí splňovat následující požadavky
a)  Mít schopnost razantně zrychlovat.
b)  Odpovídat rychle změnám rychlosti. 
c)  Disponovat dostatečnými rezervami výkonu.
 
2.  Kladky nesmějí mít světlou barvu a nesmí se blýskat.
3.  Návnada musí být ze světlého, přibližně 40 cm dlouhého zaječího kožichu nebo
podobného materiálu. Návnady z látky nebo plastu mohou být použity při deštivém
vlhkém počasí.
4.  Minimální rozměry startovacích boxů jsou tyto: 
a)  Délka 110 cm, výška 84 cm, šířka 28 cm.
b)  Prostory mezi jednotlivými boxy musí mít nejméně 10 cm.
c)  Vnitřní stěny musí být hladké a bez ostrých rohů.
d)  Podlaha musí být hrubá a na stejné úrovni jako tráva nebo písčitá dráha.
e)  Přední dveře nesmějí odrážet světlo, musí umožnit psovi jasný výhled na návnadu
a musí být postaveny tak, aby znemožnily jakékoliv zranění psů.
 
2.6   Opakování běhu 
 
2.6.1  Důvod pro opakování běhu 
Sbor rozhodčích určí, zdali se běh bude opakovat. Důvody pro opakování běhu jsou: 
 
1.  Vedoucí pes je blíže než 10 m od návnady nebo je od ní vzdálen více než 30 m nebo
návnada značně ruší průběh dostihu poletováním
2.  Návnada je tažena minimálně stejnou rychlostí méně než 30 m za cílovou linií.
3.  Startovací boxy selžou.
4.  Návnada se během dostihu zastaví.
5.  Dráhoví pozorovatelé nebo sbor rozhodčích zjistí podstatné narušení průběhu dostihu.
Pády dostihových psů se nehodnotí jako porušení. 

2.6.2  Výjimky z opakování dostihu 
Ve velmi jasných případech může sbor rozhodčích ve sporném dostihu vyloučit vedoucí
psy z opakování dostihu vzhledem k tomu, že: 
 
1.  Jejich pozice byla naprosto nepochybná
2.  Urazili nejméně polovinu dostihové vzdálenosti
3.  Průběh dostihu zůstal zajištěn dle předpisů 
 
Výše uvedení psi budou umístěni podle jejich pozic před začátkem narušení.
 
2.6.3  Opakování dostihu a přestávka mezi dostihy
Dostihy mohou být opakovány okamžitě, pokud všichni psi urazili ve sporném běhu méně
než polovinu dostihové vzdálenosti. V ostatních případech je nutné dodržet přestávku. 
 
Časový odstup mezi po sobě následujícími běhy jednoho psa musí trvat:
•  nejméně 30 minut při vzdálenosti do 525 metrů.
•  nejméně 60 minut při vzdálenosti přes 525 metrů.
Při dostihových vzdálenostech přes 525 m mohou psi startovat nejvýše dvakrát za den.
Opakování dostihu ve stejném dni je zakázáno
 
3.   Coursingový řád 
 
3.1   Seznam funkcionářů – úkoly funkcionářů
1.  Sbor rozhodčích 
2.  Vedoucí coursingu
3.  Polní pozorovatelé
4.  Startér
5.  Technická obsluha návnady
6.  Místní veterinář
 
3.1.1  Sbor rozhodčích 
Sbor rozhodčích je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel coursingu a
sleduje jeho průběh. Jeho rozhodnutí ve sporných a pochybných případech jsou konečná.
Technologické záležitosti musí projednávat s vedoucím coursingu. Před začátkem akce
musí sbor rozhodčích zajistit dodržování ustanovení v odstavcích 3.2, 3.3, 3.4 a 3.6 a
ochranu zdraví psa. 
 
Mezinárodní akce budou hodnoceny nejméně dvěmi rozhodčími, kteří musí mít licenci
rozhodčího. 
Při akcích, kde je udělován CACIL, musí být jeden rozhodčí z jiné země FCI.
 
Způsoby delegace zahraničních rozhodčích jsou popsány v bodě 7.6.

3.1.2  Vedoucí coursingu
Vedoucí coursingu musí být specialista s praxí, jelikož řídí celou akci po technické i
organizační stránce. Během akce rozhoduje o všech technických a organizačních otázkách
souvisejících s dostihem. Veškeré řešení technických či organizačních problémů dané
akce podléhá jeho rozhodnutí. 
 
3.1.3  Startér
Startér na startu zkontroluje následující skutečnosti:
 
1.  Majitelé/psovodi udržují psy v klidu a nasadí je ke startu včas.
2.  Psi jsou ve správné startovací pozici. 
3.  Správné upevnění náhubku, jenž musí odpovídat modelu uznanému FCI (příloha 7.3)
4.  Správné upevnění závodní dečky.
 
3.1.4  Obsluha návnady a technická obsluha 
Obsluha návnady se řídí pokyny vedoucího coursingu a sboru rozhodčích. 
 
Návnada by měla být umístěna tak, aby měla její obsluha jasný výhled na celé závodiště.
 
Obsluha musí táhnout návnadu před psy v předepsané vzdálenosti, což vyžaduje velkou
zkušenost v tomto oboru,  proto tato pozice není vhodná pro nekvalifikované osoby. 
 
3.1.5  Místní veterinář 
Místní veterinář je objednáván pořadatelem akce. Veterinář musí být během celé
dostihové akce přítomen a připraven k nasazení. Doporučuje se řídit se vysvětlivkami pro
úkoly veterinářů uvedenými v dodatku 7.4.
 
Psi mladší 2 let a starší 6ti let musí po každém běhu na vzdálenost delší než 600 metrů
projít speciální veterinární kontrolou.    
 
3.1.6  Omezení výkonu činnosti funkcionářů 
Funkcionáři, jejichž psi se účastní coursingu, nesmějí v této době vykonávat svou funkci
v závodu pro daná plemena a musejí být nahrazeni
 
3.2   Předpisy pro terén, kvalitu povrchu a délku coursingového
závodiště
 
3.2.1  Terén
Velká louka je nejideálnějším coursingovým závodištěm, zvláště mírně se svažující nebo
kopcovitá. Vhodné je místo s několika keři či stromy, pokud tyto nepředstavují pro psy
žádné nebezpečí.

3.2.2  Kvalita povrchu
Povrch země by neměl být příliš kluzký a musí být zbaven děr a kamenů. Přírodní
překážky jsou vysoce doporučované, ale nejsou povinné. Musí být jasně viditelné ze psí
perspektivy ze vzdálenosti nejméně 30 metrů, zejména pokud jsou zasazené v zemi.
 
3.2.3  Délka závodiště
Délka závodiště by měla být: 
 
•  Od 400 do 700 metrů pro vipety a italské chrtíky.
•  Od 500 do 1000 metrů pro všechna ostatní plemena.
 
3.3   Vzdálenost mezi kladkami 
Vzdálenost mezi kladkami je ze všeho nejdůležitější. Musí být přizpůsobena podmínkám
terénu. Zatáčky ostřejší než 60 stupňů jsou zakázány. 
 
3.4   Rozvržení závodiště
Vzhledem k fyzickému výkonu, který se při coursingu od psů vyžaduje, musí být celé
závodiště zřetelně viditelné a zbavené veškerého nebezpečí. Závodiště musí být pro druhý
závod jednoho dne rozvrženo jinak. Šňůra návnady musí být umístěna tak, aby
minimalizovala riziko zamotání psů a jejich zranění.
 
Nekonečný zajíc (s uzavřenou smyčkou taženou po zemi) je zakázaný.
 
3.5   Start 
 
3.5.1  Dečky
Psi běhají v párech vypuštěných najednou. Jeden běží v červené dečce, druhý v bílé nebo
modré v souladu s národními předpisy. Popis deček je uveden v dodatku 7.2.
 
3.5.2  Nerovnoměrný počet přihlášených psů
V případě nerovnoměrného počtu přihlášených psů, se pořadatelé dle možností pokusí
najít psa do páru a tím zabránit běhu pouze jednoho psa.
 
3.6   Coursingové vybavení 
Pořadatel je odpovědný za to, že je veškeré coursingové vybavení v perfektním
provozním stavu a může bezproblémově fungovat. Vedoucí coursingu je odpovědný za
náhradní vybavení v dostatečném množství a kvalitě, aby zajistil bezproblémový průběh
závodů. 
Návnada musí splňovat následující požadavky:
1.  Mít schopnost razantně zrychlovat.
2.  Odpovídat rychle změnám rychlosti.
3.  Disponovat dostatečnými rezervami výkonu.
4.  Návnada musí být ze světlého, přibližně 40 cm dlouhého zaječího kožichu nebo
podobného materiálu. Návnady z látky nebo plastu mohou být použity při deštivém
vlhkém počasí. 
5.  Kladky nesmějí mít světlou barvu a nesmí se blýskat.
 
3.7   Hodnocení 
Sbor coursingových rozhodčích hodnotí výkon psů na základě pěti (5) kritérií (viz níže).
Maximální počet bodů za každé hodnocené kritérium je 20 (systém FCI).   
 
Chrti, kteří v prvním kole bezdůvodně nezískají ani 50% maximálního počtu bodů, budou
vyřazeni z účasti v druhém kole. 
 
Jiné systémy hodnocení jsou povoleny v těchto případech:
1.  Při mezinárodních akcích je možné aplikovat národní systémy hodnocení, s výjimkou
cizích systémů hodnocení v dané zemi (např. PVL nemůže být aplikován na závody
v Německu).
 
2.  Při mistrovských šampionátech FCI je možné aplikovat pouze FCI systém hodnocení.
Jde o dva rozběhy/běhy, kde se dosažené body se sčítají. V případě, že se druhý běh
nekoná, umístění bude vyhodnoceno podle bodů dosažených v prvním běhu. 
 
V případě, že dva či více účastníků skončí se stejným výsledkem (uvažovány jsou body
získané ve dvou závodech), umístí se lépe pes, který získal vyšší počet bodů v druhém
běhu. 
 
Pokud však i nyní jsou výsledky dvou či více psů stejné, umístí se lépe pes, který získal
vyšší počet bodů v druhém kole z hlediska důležitosti v tomto pořadí: 
Odstavec 3.7.1 Obratnost, odstavec 3.7.2 Rychlost, pak 3.7.3 Vytrvalost, pak 3.7.4
Úsilí a nakonec 3.7.5 Inteligence.
 
3.7.1  Obratnost 
Obratnost chrta se projevuje:
 
1.  Při náhlé změně směru vyvolané návnadou.
2.  Při překonávání překážek.
3.  Při chytání, a zvláště při chytání, kde pes ztratí rovnováhu 
 
3.7.2  Rychlost 
Rychlost nezbytná k ulovení zvěře. Projevuje se rychlostí, s jakou se pes při startu dostane
do popředí po překvapivém odjezdu návnady. Rychlost chrta se projevuje po celé délce
trati, ale především ve fázi chycení návnady. Rychlost pohybu, počet pohybů a progrese
určují rychlost psa. 

Rozhodčí musí odměnit psa, který běží velmi nízko, dobře se natahuje a štve návnadu.
Vzhledem k tomu, že se při coursingu nepoužívá časomíra, je důležitým prostředkem
hodnocení schopnosti psa překonat území zejména jeho snaha. 
 
Absolutní rychlost se při hodnocení coursingu nebere v potaz, jelikož rychlost chrta je
brána relativně ve vztahu k jeho soupeřům. 
 
„Go-bye“ je způsob vybuzení chrta, který se nachází na druhé pozici a běží se zvyšováním
rychlosti na úroveň svého soupeře dokud ho nepředhoní. Předběhnutí nastává vždy v
meziprostoru mezi dvěmi po sobě následujícími kladkami.
 
3.7.3  Vytrvalost 
Vytrvalost je schopnost chrta dokončit závod v dobré fyzické kondici. Vytrvalost chrta je
spojením jeho fyzických a mentálních sil.
 
3.7.4  Úsilí 
Úsilí při pronásledování, bez ohledu na kvalitu povrchu (drsný nebo s překážkami) a
incidentu, např. vyhýbání se, pád, momentální ztráta návnady.
 
Úsilí chrta se projevuje:
1.  Při startu:
  Velkou pozorností 
Fixovaným pohledem na návnadu 
 
2.  Při pronásledování návnady:
Stálým tlakem, který nutí obsluhu návnady zvyšovat rychlost, aby zabránila chycení
návnady před koncem závodu. 
Volným přeskokem překážek bez váhání.
Touhou vrátit se k návnadě, pokud zůstala vzadu.
 
3.  Při chytání návnady:
Při plné rychlosti 
Ztrátou rovnováhy při chytání návnady
Pokusem o chycení návnady, přestože už ji chytil jeho soupeř.
 
3.7.5  Inteligence
Inteligence se při pronásledování návnady projeví tak, že pes následuje dráhu, která ho,
spolu s obratností, bez níž ani ten nejrychlejší pes nezíská žádnou  kořist, přivede do
dobré pozice pro chytání. Pes projeví inteligenci tím, že zaujme mezi návnadou a dráhou
pozici, která zabrání pádu návnady na zem.
 
3.8   Sankce
Pouze oprávněný sbor rozhodčích může uložit sankce, které musí být v souladu s tímto
řádem.

3.8.1  Pokuta za předčasný start 
Pokud psovod vypustí chrta příliš brzy, rozhodčí může z celkového výsledku dosaženého
v tomto závodě odečíst 10%. V případě opakovaného závodu tato pokuta neplatí.
V případě falešného startu může rozhodčí požádat o názor startéra nebo vedoucího
coursingu.
 
3.8.2  Zpoždění závodu 
Absence přihlášeného psa při startu závodu může vést k diskvalifikaci psa na den.
 
3.8.3  Vyloučení psa ze závodu
Rozhodčí mohou vyloučit na den ze závodu psa, který:
1.  Zůstane u svého majitele po signálu ke startu nebo odejde ze závodiště.
2.  Místo návnady honí svého soupeře.
3.  Dle názoru veterináře nemá pro závod potřebnou fyzikou kondici. 
 
4.   Řád pro mistrovství v dostizích a coursingu
 
4.1   Kandidatura na pořádání akce
Místo konání akce určuje FCI/CdL a dostihový klub nebo pořadatel coursingu, na žádost
příslušné země. Kandidatura na pořádání mistrovských dostihů a coursingu FCI musí být
předána písemně prostřednictvím příslušného národního svazu. Uchazeč o tuto funkci
musí zaručit bezproblémový průběh akce. 
 
FCI Mistrovství v dostizích se vždy konají první nebo druhý víkend v září.
FCI Mistrovství  v coursingu se vždy datuje do druhé čtvrtiny kalendářního roku.
 
4.2   Mistrovství v dostizích 
Každý rok se koná jedno FCI mistrovství:
•  Mistrovství světa FCI - každý sudý rok
•  Mistrovství Evropy FCI - každý lichý rok
 
4.3   Tituly udělované v dostizích 
V mistrovství v dostizích se udělují tituly:
•  Mistr světa FCI 200X (např. 2010)
•  Mistr Evropy FCI 200X (např. 2011)
 
4.4  Mistrovství v coursingu
Každý rok může FCI udělit licenci na mistrovství v coursingu:
•  FCI Mistrovství Evropy v coursingu

4.5   Tituly udělované v coursingu
Při mistrovství v coursingu se uděluje titul:
•  Mistr Evropy FCI v coursingu 200X" (např. 2012)
 
4.6   Pořadatel 
Mistrovství může být pořádáno pouze členskou organizací FCI. CdL určí členskou zemi a
místo konání akce vždy dva roky předem. . 
Návrh textu s popisem akci musí být předložen delegátovi CdL ke schválení. Tento text
může být předán národní členské organizaci FCI až po jeho odsouhlasení.
 
4.6.1  Požadavky na dráhy a závodiště 
Mistrovství může být pořádáno pouze na takovém závodišti či dráze, které odpovídají
základním požadavkům uvedeným v odstavcích 2.4 a 3.2 tohoto řádu.
 
4.6.2  Kontrola dráhy a závodiště FCI/CdL
CdL je oprávněna zkontrolovat stav a podmínky dostihové dráhy a coursingového
závodiště kdykoliv mezi datem schválení kandidatury a datem konání mistrovství, a může
nařídit úpravy a/nebo zlepšení.
 
4.6.3  Omezení jiných kynologických akcí 
V době konání mistrovství FCI nejsou povolené jiné mezinárodní dostihy a coursingové
závody pro chrty.
 
4.7   Účast
 
4.7.1  Potřebná licence 
K účasti jsou oprávněni všichni chrti (skupina 10) zapsaní v plemenné knize/dodatku
plemenné knihy členských organizací FCI a smluvních partnerů nebo zapsaní u
organizací, které nejsou členy FCI, avšak se kterými vstoupilo FCI ve spolupráci a jejichž
plemennou knihu FCI uznává (AKC, KC, CKC).
 
Výše uvedené platí také pro psy dovezené z oblastí původu plemen vyjmenovaných níže,
jejichž rodokmen FCI neuznává vzhledem k tomu, že ve výše uvedených oblastech
neexistuje žádná kynologická organizace. To se vztahuje i na jejich potomky, jelikož
jejich rodiče byli uvedeni v dodatku plemenné knihy (“livre d’attente”) člena FCI nebo
odpovědného smluvního partnera.
 
Výše uvedené platí v současné době pro plemena Azawakh a perský chrt (Saluki), ale také
pro Sloughi z Alžírska, Tuniska a Libye (zemí původu těchto plemen). 
 
Toto opatření platí také pro sloughi  odchované domorodci z Maroka mimo
kontrolu/odpovědnost jejich členské organizace FCI, tj. Société Centrale Canine
Marocaine, S.C.C.M. Vzhledem k výše uvedenému nejsou tito psi oprávněni získat
razítko „Export Pedigree“, ale pouze tzv „Genealogie“. Před přihlášením do mistrovství
(v coursingu nebo dostizích) musí být zapsáni do dodatku plemenné knihy (“livre
d’attente”) člena FCI nebo odpovědného smluvního partnera. 
 
Mistrovství se mohou účastnit všechna plemena středozemních chrtů skupiny 5
(faraónský chrt, Cirnecco, ibizský podengo a kanárský podengo), ale bez nároku na
získání titulu CACIL.
 
4.7.2  Potřebné výsledky v dostizích a coursingu
K účasti na mistrovství FCI jsou oprávněni pouze ti psi, jejichž dosažené výsledky
představují vysoký standard kvality nutný pro tento druh vrcholové soutěže. Každý
národní svaz určí psy vhodné k účasti na mistrovství. 
 
Každý navržený chrt musí před datem uzávěrky podání přihlášek projít dvěma dostihy
nebo coursingy bez diskvalifikace. Pokud byl pes diskvalifikován ze závodu v době mezi
uzávěrkou podání přihlášek a datem konání mistrovství, jeho účast je vyloučena.
 
Psům, kteří jsou v důsledku zranění v prvním kole dostihu nebo coursingu na návrh
veterináře vyřazeni (tento návrh musí být podán písemně), je přiznáno úspěšné dokončení
tohoto dostihu či závodu. 
 
4.7.3  Kvalifikace na Mistrovství FCI
Kvalifikační běhy splněné před věkovým limitem stanoveným v odstavci 1.4.2 jsou
platné.
 
4.7.4 Změna majitele
Mění-li pes majitele a přesouvá se do jiného státu, tento může startovat za novou zemi,  a
to pouze je-li zapsán v její plemenné knize minimálně 6 měsíců.
 
4.8   Přihlášky
 
4.8.1  Příjemce přihlášek 
Přihlášky k mistrovským dostihům F.C.I. nemohou jít přímo k pořadateli dostihů, nýbrž je
třeba je předávat výhradně přes národní svaz vlastníka psa.
 
4.8.2  Počet psů z jedné země 
FCI Mistrovství Evropy v coursingu : 
: Každý člen může přihlásit maximálně 6 jedinců na plemeno a pohlaví.
Prohlídka účastníků musí být provedena den dopředu.

FCI Mistrovství Světa a Evropy v dostizích:
: Každý člen může přihlásit maximálně 12 jedinců na plemeno a pohlaví. 
 
Vítězové z předchozího ročníku smějí obhajovat svůj titul nad rámec povolených počtů
psů.
 
4.8.3  Náhradní psi 
Každá země může mimo maximální počet svých účastníků, uvedený v odstavci 4.8.2,
určit náhradní psy, kteří budou moci nahradit jakéhokoliv psa vyřazeného z týmu. 
Na mistrovském dostihu nebude organizován tzv. Friendship race (závod náhradníků).
 
4.8.4  Informace na přihlášce a termín odevzdání
  FCI komise pro chrty (CdL) poskytuje šablonu pro přihlášku.
Každý národní svaz musí přihlásit psy odděleně, podle jejich výsledků, plemene a
pohlaví. Přihláška musí obsahovat jméno každého psa uvedené v jeho rodokmenu a
všechny nezbytné údaje pro přidělení titulu CACIL, stejně jako jméno majitele shodné
s jeho jménem na národní dostihové nebo coursingové licenci. Pořadatel musí obdržet
přihlášky nejméně čtyři týdny před vypsanou akcí. 
 
4.9   Funkcionáři 
Každá země je povinna, společně se svými přihláškami, předat zřizovateli seznam svých
návrhů na funkcionáře. Výběr sboru rozhodčích, jury i dráhových pozorovatelů je však
plně v kompetenci pořadatele. 
 
Nejméně 14 dní před konáním mistrovství si nechá pořadatel potvrdit delegace
rozhodčích a dráhových pozorovatelů u jejich národních organizací.
 
4.9.1  Delegáti FCI/CdL pro mistrovství 
Pro každé mistrovství v dostihu nebo coursingu určí FCI/CdL delegáta, který bude jednat
jako ředitel odpovědný za celou akci, včetně kontroly programu. V případě potřeby si
může delegát vyžádat změny v programu akce a ve zvláštních případech provádět
konečná rozhodnutí. Sbor rozhodčích se na něj musí obrátit v případě jakýchkoliv sporů.
Výdaje výše uvedeného delegáta jsou hrazeny pořadatelem. 
 
4.9.2  Funkcionáři dostihu 
Sbor rozhodčích se musí skládat ze tří členů, pocházejících nejméně ze dvou různých
zemí, a je třeba zajistit i náhradníky. Pořadatel musí rovněž zajistit, aby 2 dráhoví
pozorovatelé v 1sektoru dráhy byly rozdílných národností. 
 
4.9.3  Funkcionáři coursingu
Mistrovství v  coursingu musí být hodnoceno nejméně třemi rozhodčími, pocházejícími
nejméně ze dvou různých zemí, a je třeba zajistit i náhradníky. 
Ve druhém kole budou psi posouzeni jinou trojicí rozhodčích, preferovaně ze třech
různých zemí.

4.10  Podmínky pro udělování titulů 
 
4.10.1 Počet psů, šest a více
Pokud je při mistrovství FCI na startu za jedno plemeno a pohlaví nejméně šest psů, může
být jeden titul udělen pro vítězného psa a jeden titul pro vítěznou fenu. Pokud je u
jednoho pohlaví na startu méně než šest psů, běží psi smíšeně a pro toto plemeno se
uděluje pouze jeden titul. 
 
4.10.2 Počet psů, méně než šest
Pokud je od jednoho plemene na startu méně než šest psů, nebude udělen žádný titul.
Navzdory tomu však delegát CdL společně se sborem rozhodčích může titul udělit,
budou-li to vyžadovat okolnosti. Vypsané ceny se udělují. 
 
4.10.3 Počet psů, méně než čtyři 
Pokud jsou u jednoho plemene na startu méně než čtyři psi, nemůže se toto plemeno
mistrovství FCI účastnit.
 
4.11  Dostihové a coursingové vzdálenosti 
 
4.11.1 Délka dostihové dráhy
Délka trati pro mistrovství dostihů FCI
•  Pro vipety a italské chrtíky: 350 - 365 metrů
•  Pro ostatní plemena: 475 - 480 metrů
Malé odchylky od výše uvedených vzdáleností se tolerují.
 
4.11.2 Délka coursingové dráhy
Délka trati pro Mistrovství Evropy FCI v coursingu
•  Pro vipety a italské chrtíky: 600 - 800 metrů
•  Pro všechna ostatní plemena: 800 - 1000 metrů
Malé odchylky od výše uvedených vzdáleností se tolerují. 
 
4.12  Ceny
 
4.12.1 Diplomy
Diplomy o získání titulu (od pořadatelského národního svazu).
 
4.12.2 Mistrovské dečky
Dečky pro vítěze
•  Bílá: mistrovství světa FCI
•  Modrá: mistrovství Evropy FCI 
•  Červená: Mistrovství Evropy v coursingu

4.12.3 Finalisté
Čestné ceny pro všechny finalisty.
 
4.13  Startovné 
Výše startovného je stanovena CdL v EUR. Startovné hradí vedoucí týmu pořadateli. 
 
4.14  Vedoucí týmu
Přihláška každého zúčastněného národního svazu musí obsahovat jméno svého vedoucího
týmu.
 
1.  Vedoucí skupiny je během akce zástupcem svého národního svazu i koučem členů
svého týmu.
2.  Je zodpovědný za předávání pokynů pořadatele dále členům svého týmu. 
3.  Je spojovacím článkem mezi jednotlivými držiteli psů v týmu a pořadateli akce.
4.  Pouze vedoucí týmu je oprávněn projednávat a předkládat u příslušných
organizačních míst pořadatele všechny otázky, podněty, námitky nebo stížnosti
týkající se jeho týmu.
5.  Má se v týmu starat o poradenství, poučení a disciplínu.
6.  Během přejímky psů má na starost sběr a kontrolu licenčních karet a pracovních sešitů
svých členů a předává je sekretariátu dostihů. Odhlášení je třeba sdělit vedoucímu
týmu co možná nejdříve.
 
4.15 Postupový klíč
Pořadatel je zodpovědný za poskytnutí náhradního vybavení pro akci, aby zaručil
bezproblémovou soutěž. 
 
4.15.1 Kvalifikace pro finálové běhy v dostizích 
Na FCI Mistrovství v dostizích budou finalisté vybráni takto:
Každý pes se musí zúčastnit jednoho nominačního běhu na čas, druhý nominační běh je
možný, ale není povinný. 18 nejrychlejších psů pak následně běží ve třech semi-finálech,
z každého semi-finále do finále postupují první dva.
Pokud startuje pouze 12 psů, tak se běží pouze dvě semi-finále. V tomto případě postupují
do finále vždy první tři.
Pro Greyhoundy platí, že první běh je povinný, druhý je volitelný. 6 nejrychlejších
postupuje do finále.
 
4.15.2 Kvalifikace pro finálové běhy v coursingu
Vybírání psů pro každý běh musí být v souladu s odstavcem 3.7 tohoto řádu. Psi, kteří
v prvním kole bezdůvodně nezískají ani 50% maximálního počtu bodů, budou vyřazeni
z účasti v druhém kole
 
4.15.3 Zbytečné běhy
Aby byly zachovány zásady ochrany zvířat, musí být dostihoví psi ušetřeni zbytečných
běhů.
 
4.15.4 Vysoký počet přihlášených, dostihy
Při příliš vysokém počtu přihlášek může pořadatel rozdělit mistrovské dostihy FCI na dva
dny. Dostihy pro jednotlivá plemena se však musí konat v jednom dni. 
 
4.15.5 Vysoký počet přihlášek, coursing
Při příliš vysokém počtu přihlášek, může pořadatel mistrovství Evropy FCI v coursingu
rozdělit akci na tři dny. Všechny coursingy pro jedno plemeno se však musí konat v jeden
den. 
 
4.15.6 Časový systém pro dostihy
Pro časový systém je třeba měření času cílovou kamerou. Měření času je třeba provádět
pro všechny psy běžící přes cílovou linii s časem i obrazem. Zařízení pro měření času
zřídí pořadatel. Kromě tohoto zařízení musí být u cílové linie nasazeni cíloví rozhodčí.
 
4.15.7 Náhradní časový systém pro dostihy
Pořadatel musí zajistit náhradní zařízení pro měření času, která poběží stejně s původním
časovým zařízením, aby bylo zajištěno, že měření času je prováděno za všech okolností. 
 
5.   F.C.I. Tituly 
 
5.1  Titul „Champion International de Course“ / CACIL předpisy
 
5.2   Plemena
Tento řád se týká pouze plemen chrtů skupiny 10 FCI, pro kterou jsou pořádány dostihy a
coursing pod patronátem FCI.
 
5.1.2  Akce 
Tento řád se týká mezinárodních dostihů a coursingu, při kterých se zadává titul CACIL, a
které byly vyhlášeny národními kynologickými svazy a schváleny FCI/CdL.
 
5.1.3 Podmínky pro získání titulu šampiona 
a) FCI zadává titul „Champion International de Course” za následujících podmínek:
Od věku minimálně 15 měsíců, pro Whippety a Italské chrtíky, a věku 18 měsíců pro
ostatní plemena chrtů, musí získat nejméně tři tituly „čekatel mezinárodního titulu
šampióna v dostizích” (CACIL), nebo 2 CACIL a 2 Res.CACIL a to ve dvou různých
zemích (od dvou různých národních organizací). 
b) Tyto certifikáty (CACIL) se udělují vítězům na mezinárodním dostihu nebo
mezinárodním coursigu, z pověření FCI (součást FCI kalendáře). V dostihu se čekatelství
CACIL uděleno ve finále, když minimálně 6 jedinců je na startu.
Na coursingu je čekatelství CACIL zadáno pokud vítězný pes získal více než 2/3 ze všech
možných bodů a pokud bylo na startu v jeho kategorii minimálně 6 jedinců.
c) Doba mezi prvním a posledním CACIL/Res.CACIL musí být minimálně 1 rok a jeden
den.
d) Titul „Champion International de Course“ bude přiznán pouze jedinci staršímu 15
měsíců a staršímu, který získal známku „velmi dobrý/á“ v dospělé třídě (mezitřída,
otevřená, pracovní, šampiónů; ne veteránů) na mezinárodní výstavě psů se zadáváním
titulu CACIB.
 
5.1.4 Reserve CACIL
Rozhodčí mohou ocenit druhého umístěného psa čekatelstvím Res. CACIL, a to pokud
prokáže stejné kvality jako vítězný pes. 
Čekatelství CACIL a Res. CACIL jsou navržené rozhodčími bez kontroly záznamů
v platné plemenné knize nebo kompletního rodokmenu.
Reserve-CACIL (R-CACIL) je platný pro titul „Champion de Course“, má-li CACIL
získat pes, který již jednou získal ocenění mezinárodního mistra v dostizích nebo pes,
který neodpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 5.1.6.
 
5.1.5  Počet psů na startu
1.  Je-li na startu nejméně šest psů od obou pohlaví, CACIL může být udělen odděleně psům
i fenám.
2.  Je-li na startu méně než šest psů od jednoho pohlaví, všichni psi a feny soutěží spolu o
jeden titul CACIL. 
3.  Je-li na startu méně než šest psů od jakéhokoliv plemena, nebude CACIL zadán. 
 
5.1.6 Neúplný rodokmen
Psům s neznámými předky nebo neúplným rodokmenem, které rozhodčí navrhli na titul
CACIL, nelze titul CACIL udělit. CACIL pak bude převeden na psa navrženého na R-
CACIL.
 
5.1.7  Návrhy pro zadání titulu CACIL 
Návrhy pro zadání titulu CACIL jsou předány příslušným národním kynologickým
svazem sekretariátu FCI.
 
5.1.8  Rozhodnutí FCI
FCI zjistí, zda byly dodrženy všechny podmínky pro zadání titulu. V kladném případě
návrh rozhodčích potvrdí, v opačném titul nezadá.
 
5.1.9  Definitivní titul 
Titul "Champion de Course" přiděluje s definitivní platností

5.2  FCI Šampion pro Krásu a Výkon (FCI Beauty and Performance
Champion; Chmapion International de Beauté et Performance) –
C.I.B.P.
  Za účelem získání tohoto titulu pes musí splnit následující podmínky:
1)  Musí získat čekatelství 3x CACIB nebo 2x CACIB a 2x Res.CACIB, a to ve dvou
různých státech (od dvou různých národních organizací) a zároveň minimálně od dvou
různých rozhodčích.
2)  Doby od získání prvního čekatelství po získání posledního musí být minimálně 1 rok a
jeden den.
3)  Pes se musí zúčastnit alespoň 3 CACIL akcí (dostihů či coursingů), a musí získat
minimálně 1x CACIL nebo 2x Res. CACIL.
 
6.   Podmínky pro vstup do pracovní třídy na mezinárodních
výstavách FCI CACIB 
 
Pro přihlášení psa do pracovní třídy musí být přihláška doložena kopií povinného
certifikátu FCI, který obsahuje potvrzení – od členské země, kde má majitel trvalé
bydliště – že pes splnil následující požadavky:
1.  Důkaz o platné dostihové nebo coursingové licenci 
2.  Důkaz o účasti na nejméně čtyřech mezinárodních dostizích CACIL nebo
coursingu CACIL v období delším než jeden rok a jeden den. Výjimka: Vzhledem
k tomu, že následující země: Norsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko
a Rusko nepořádají více než 2 CACIL dostihy/coursingy, snižuje se pro jejich
členské organizace účast na nutných dostizích/coursingu na dvě akce ročně.
3.  V obou  případech, dodatečně důkaz o tom, že se pes umístil dvakrát v první
polovině soutěžících tohoto coursingu/dostihu. Pro toto hodnocení
na mezinárodním coursingu musel pes získat nejméně 75% maximálního počtu
bodů, viz. odstavec 3.7 tohoto řádu.
 
7.   Dodatky 
 
7.1   Informace na přihlášce 
Vstupní informace mohou být zaslány pořadateli pouze organizací uznanou národním
svazem. 
Následující informace musí být zaslány pořadateli FCI dostihů a coursingu:
 
1.  Podrobnosti o akci:
Datum a místo konání akce 
2.  Identifikace psa:
Jméno psa
Plemeno
Pohlaví 
Datum narození 
Číslo licence
Číslo rodokmenu/číslo licence
Identifikační číslo (čip/tetování) 
Informace zda pes je „Widerunner“
3.  Kategorie (dostihy)
4.  Identifikace majitele
Jméno
Adresa
Země
Telefon
Fax
E-mail
 
7.2   Dostihové dečky
Tyto informace se týkají dostihů, 
 
Č. 1 Červená,  bílé číslo „1“  
Č. 2 Modrá, bílé číslo „2“  
Č. 3 Bílá, černé číslo „3“
Č. 4 Černá, bílé číslo „4“
Č. 5 Žlutá, černé číslo „5“
Č. 6 Černobílá, červené číslo „6“ 
 
Strečové (elastické) dostihové dečky jsou také povoleny.
Červená, modrá nebo bílá dečka užívaná pro coursing nemusí obsahovat číslo (1,2 či 3).
 
7.3   Náhubky
Materiál: ocelový drát, ocelový drát potažený plastem 
 
 
Jiná možnost
 
Materiál: Plastový ve třech velikostech, pro malá plemena
 
 
V šesti velikostech pro velká plemena
 
 
Americký typ náhubku z kůže nebo plastu je také povolen. 
 
7.4   Povinnosti veterináře
 
7.4.1  Prohlídka při přejímce 
Při přejímce prohlídka očkovacích průkazů, kontrola platného ochranného očkování,
pokud tak nebylo učiněno příslušnými orgány.
 
Všichni přihlášení psi musí po příjezdu projít obecnou prohlídkou, při které veterinář určí,
zda jsou psi schopni běžet závod. Psi, kteří mají špatnou kondici, musí být odmítnuti.
 
V ohledu na zdraví psa je veterinární lékař jedinou autorizovanou osobou, která může
rozhodnout o účasti psa na akci. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
 
Obecná prohlídka zahrnuje:
 
1.  Kontrolu očních spojivek (zánětu). Je-li zánět spojivek evidentní, musí být psovi 
  změřena teplota.
2.  Kontrolu, zda feny nehárají. Pokud se fena hárá, není jí povolena účast.
3.  Kontrolu tlapek zvláště na zranění na tlapkách.
4.  Určení možných bolestí ohýbáním a narovnáváním kloubů u tlapek.
5.  Pozorování pohybu psa, pokud vykazuje známky kulhání, je nutná důkladnější 
  prohlídka.
 
7.4.2  Denní dohled
Veterinář zajištěný na akci musí být přítomen po celou dobu trvání dostihu/závodu. Měl
by být vybaven tak, aby mohl provádět dostatečně kvalitní ošetření (obvazy první pomoci,
obinadlo, zařízení na měření pulsu a tlaku) v místě konání akce.

Jelikož je zdravotní stav soutěžících psů pod dohledem veterináře včetně jejich kondice,
zranění, podezření z dopingu atd. musí sbor rozhodčích vyloučit jakéhokoliv psa, kterého
veterinář prohlásí za nezpůsobilého.
 
Veterinář by měl prohlédnout psa před každým během a okamžitě oznámit funkcionářům
akce veškerá možná zranění. Psi se zjištěným zraněním musí být vyloučeni ze závodu. 
 
Poplatky veterináři a výdaje s ním spojené ponese pořadatel akce. Pouze náklady na
individuální ošetření ponese majitel  zraněného psa.
 
7.5   Specifikace dráhy / Klasifikace dostihových drah FCI
 
7.5.1  Kategorie A 
Dráhy schválené k národním a mezinárodním dostihovým akcím a pro FCI dostihy o titul. 
 
7.5.2 Kategorie B
Dráhy schválené pro národní a mezinárodní dostihy bez FCI dostihů o titul.
 
7.5.3  Specifikace 
 
7.5.3.1 Obecné 
1.  Povrch dráhy musí být perfektně upraven, bez nerovností a jiného nebezpečí pro psy.
2.  Povrch musí tvořit hustá tráva, pevný písek nebo tráva s pískovanými zatáčkami.
3.  Vzdálenosti pro běh musí být 345 až 390 metrů a 475 až 480 metrů spolu 
  s požadovanou délkou první rovinky. 
4.  Startovací boxy musí být umístěny tak, aby psi měli z boxu rovinu nejméně 40 metrů 
  dlouhou.
5.  Sedliště musí být oddělené od závodní dráhy, čisté a vhodné k přípravě psů na závod. 
Dostihovým psům je třeba zabránit v pohledu na dostihovou dráhu, v případě nutnosti
přepážkou. 
6.  Dráha pro zastavení za cílovou linií musí mít 50 metrů.    
 
7.5.3.2 Specifikace pro kategorii A
Poloměr zatáček musí být nejméně 42 metrů pro ploché zatáčky i pro klopené zatáčky, tj.
zatáčky se sklonem nejméně o 8%. Minimální šířka dráhy je 6 metrů na rovině, 8 metrů
v zatáčkách a 7 metrů v nakloněných zatáčkách.
 
7.5.3.3 Specifikace pro kategorii B
Poloměr zatáček musí být nejméně 40 metrů pro ploché zatáčky i pro nakloněné zatáčky,
tj. zatáčky se sklonem nejméně 8%. 
 
Minimální šířka dráhy je 5 metrů na rovině, 7 metrů v zatáčkách.

7.6  Schválení rozhodčích pro všechny Národní a Mezinárodní akce
  Všichni pozvaní rozhodčí na jakoukoliv Národní či Mezinárodní akci organizovanou
Národní organizací FCI nebo klubem spjatým s Národní organizací FCI musí v prvé řadě získat
povolení od jeho Národní organizace FCI.
 
 
Řád schválen na zasedání předsednictva FCI ve Vídni, Duben 2012, s platností od 1.7.2012.
Oficiální překlad pro ČMKU provedla Ing. Kučerová Chrpová Veronika
Datum: 10.11.2012